دپارتمان هوشمندی  
     
 

اخبار

برگزاری چهارمین جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی سوده (تماس)
سپاس خدا را که ایران عزیزما با داشتن سرمایه های بی نظیر انسانی پتانسیل بسیار بالایی از هوش وتوانایی را دارا می باشد
ودربه ظهور رساندن این نیروی بالقوه انسانی،سیستم آموزشی کشورمهمترین نقش را ایفا می کند.....