فرم ضمن خدمت 2

 
     
 
اخبار و اطلاعیه ها  
برگزاری دوره آموزشی " آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین با كد دوره 91402095 به مدت 16 ساعت آموزش
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47959 ﻣﻮرﺧﻪ 97/03/27 ،«دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین
»ﺑـﺎ ﻛـﺪ دوره 91402095 و 16 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(آﻧﻼﻳﻦ)در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  LTMS  ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اطلاعیه ثبت نام دردوره مهارت های هفت گانه ICDL ويژه فرهنگيان
ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47959 ﻣﻮرﺧﻪ 97/3/27، دوره "مهارت های هفتگانه ICDL"، به مدت 130 ساعت ...

تعالی سازمانی کارکنان سوده

گواهینامه دانش پذیران مرکز آموزش  و توسعه نیروی انسانی سوده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صادر شد.


اعلام فعالیت مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی
 مرکز آموزش و توسعه نیــــروی انسانی سوده بر اساس مجوز و گواهینامه صلاحیت شماره 1147442 به تاریخ 96/2/12 از سازمان مــدیریت وتوسعه نیروی انسانی استان تهران فعالیت خود راآغاز نموده است ودر ایـن راستا آمادگی دارد 
تا به استناد تبصره 1  ماده 59 قانون خدمات کشوری ، دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران ، کارکنان اداری ، آمـــوزشی و پرورشی را در مقاطع مختلف تحصیلی(پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان ) برگزار نماید......

برکزاری دوره های ارتقا مهارت های شغلی کارکنان مدارس غیر دولتی
 مرکز آموزش و توسعه نیــــروی انسانی سوده بر اساس وظایف خود در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره هایی ویژه کارکنان مدارس غیر دولتی برگزار نماید . این دوره ها با سه عنوان "ارتقاءمهارتهای مدیریتی ویژه مدارس غیر دولتی " ، "ارتقاءمهارتهای تدریس ویژه مدارس غیر دولتی "وارتقاءمهارتهای شغلی ویژه مدارس غیر دولتی " ، به ترتیب جهت مدیران ومعاونین ، معلمان ودبیران وسایرافرادشاغل در آموزشگاه برگزار نماید ....