اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
 هنرستان سوده  در نظر دارد  برای سال تحصیلی 96-95 از بین دانش آموزان علاقمند  تعداد محدودی
را در رشته های ذیل  ثبت نام  نماید.
     
 
اخبار هنرستان